ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21,  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
Оновлено: 07.08.2017 8:46
Наука, технології та інновації
Наукові кадри та кількість організацій
 
 
Кількість організації, які виконують наукові дослідження й розробки
Кількість науковців, осіб
Кількість докторів наук в економіці області, осіб 1
Кількіст кандидатів наук в економіці області, осіб 1
1995
18
786
23
445
1996
17
785
28
443
1997
15
640
28
451
1998
17
639
29
451
1999
17
876
34
454
2000
13
547
31
449
2001
9
225
30
454
2002
10
314
33
477
2003
12
540
39
512
2004
11
492
44
546
2005
11
610
41
566
2006
11
437
39
584
2007
12
342
39
606
2008
12
351
43
627
2009
13
383
47
681
2010
15
409
54
734
2011
14
377
55
744
2012
14
403
60
781
2013
13
365
63
781
2014
14
370
71
807
2015
15
347
2
2
  1 З 1998р. – станом на 1 жовтня, з 2012р. – станом на 31 грудня.
2 Починаючи зі звіту за 2015р. дані не розробляються.
   
 
Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт
   
(тис.грн)

 

Всього, у фактичних цінах
У тому числі
фундаментальні дослідження
прикладні дослідження
розробки
науково-технічні послуги
1995
2852,3
6,8
479,2
2299,7
66,6
1996
3446,6
43,0
601,8
2715,5
86,3
1997
8038,7
133,5
346,2
7486,9
72,1
1998
11267,7
121,4
295,0
10722,7
128,6
1999
3544,7
111,9
348,6
2936,2
148,0
2000
3337,3
90,7
475,7
2657,1
113,8
2001
3473,4
121,0
590,7
2440,8
320,9
2002
7587,0
146,2
857,8
2414,8
4168,2
2003
8890,6
181,6
1211,3
3654,2
3843,5
2004
7200,5
197,6
1272,0
5349,9
381,0
2005
14639,0
313,5
1409,1
8332,8
4583,6
2006
15556,7
514,8
1714,3
12344,0
983,6
2007
20390,4
673,2
2656,0
16316,8
744,4
2008
24192,2
755,3
3053,8
19262,3
1120,8
2009
29904,5
786,1
2691,6
24885,6
1541,2
2010
28317,2
877,0
3135,8
23288,8
1015,6
2011
33676,4
644,3
3319,7
28623,3
1089,1
2012
34474,0
904,4
3770,6
28724,5
1074,5
2013
32543,3
932,1
3723,2
26564,3
1323,7
2014
33945,0
1221,0
5925,5
25320,6
1477,9
2015
62071,0
3131,0
5180,9
51614,9
2144,2
   
Інноваційна активність промислових підприємств
   

 

Питома вага підприємств, що займалися інноваціями
Загальна сума витрат
У тому числі за напрямами
дослідження і розробки1
з них
придбання нових технологій2
підготовка виробництва для впровадження інновацій3
придбання машин та обладнання пов'язані з упровадженням інновацій4
інші витрати
внутрішні НДР
зовнішні НДР
 
%
тис.грн
2000
7,5
11800,4
1402,0
х
х
2,6
1268,9
8162,6
964 , 3
2001
7,6
14508,2
2661,3
х
х
113,4
1435,7
9011,7
1286,1
2002
7,7
10133,6
825,4
х
х
14,0
2616,3
5436,2
1241,7
2003
24,2
42116,8
30048,8
х
х
623,6
3717,1
6455,2
1272,1
2004
25,0
35108,8
11625,5
х
х
359,5
3968,8
17346,2
1808,8
2005
14,3
36542,8
15424,2
х
х
384,4
5110,7
13294,7
2328,8
2006
11,7
52623,2
7706,8
х
х
179,0
4907,7
27461,4
12368,3
2007
15,8
107286,5
19423,8
18097,5
1326,3
839,4
х
58325,3
28698,0
2008
14,6
40647,2
17639,8
17639,8
165,6
х
18177,1
4664,7
2009
10,7
50661,8
27759,3
25723 ,3
2036,0
0,8
х
16648,2
6253,5
2010
13,2
107494,9
32788,8
32480,8
308,0
0,4
х
68549,8
6155,9
2011
15,5
138869,5
30634,5
30634,5
290,1
х
100566,1
7378,8
2012
17,4
339000,9
31682,2
31682,2
20,3
х
298927,5
8370,9
2013
18,3
114749,4
31935,1
31935,1
6,0
х
67193,1
15615,2
2014
17,3
92973,9
29771,8
29771,8
54,0
х
55211,3
7936,8
2015
24,8 5
127719,1
51122,3
51122,3
х
71601,7
4995,1
 
1 З 2007 року сума внутрішніх та зовнішніх НДР.
2 З 2007 року придбання інших зовнішніх знань.
3 З 2007 року показник віднесено до інших витрат.
4 З 2007 року придбання машин обладнання та програмного забезпечення.
5 У зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства безпосереднє порівняння даних за 2015 рік з аналогічними даними попередніх років є некоректним.
 
Джерела фінансування інноваційної діяльності
   
(тис.грн)

 

Загальна сума витрат
У тому числі за рахунок коштів
власних
вітчизняних інвесторів
іноземних інвесторів
інші джерела
2000
11800,4
8983,2
2304,2
2001
14508,2
12834,7
2002
10133,6
9856,3
277,3
2003
42116,8
11439,9
30653,0
20,0
2004
35108,8
15892,1
10068,0
9148,7
2005
36542,8
28866,4
4297,0
3158,9
4517,5
2006
52623,2
25791,2
23216,0
3616,0
2007
107286,5
56849,1
464,6
27616,0
21110,7
2008
40647,2
33006,3
600,1
2093,3
2009
50661,8
44694,7
3359,6
2010
107494,9
103249,6
­
4245,3
2011
138869,5
137949,3
200,0
2012
339000,9
193134,3
145866,6
2013
114749,4
114306,1
443,3
2014
92973,9
92490,5
483,4
2015
127719,1
127719,1
 
   
Впровадження інновацій на промислових підприємствах
   
 
Питома вага підприємств, що в проваджували інновації , %
Впроваджено нових технологічних процесів, процесів
у т.ч. маловідходні, ресурсо- зберігаючі
Освоєно інноваційні види продукції, найменувань
з них нові види техніки
Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової, %
2000
7,1
2
1
99
1
1,2
2001
7,5
26
12
73
6
1,5
2002
9,8
51
42
184
12
2,4
2003
18,1
44
15
111
14
7,2
2004
18,9
40
22
56
13
9,3
2005
8,5
42
29
33
9
7,0
2006
11,7
31
8
66
11
13,0
2007
12,6
52
28
56
20
9,6
2008
11,2
31
24
63
24
7,1
2009
9,4
26
20
69
33
5,7
2010
10,4
29
18
65
28
5,2
2011
12,5
27
10
46
20
5,3
2012
12,8
31
11
59
22
2,8
2013
13,1
28
14
47
20
6,4
2014
11,7
11
4
57
23
2,9
2015
21,8 1
19
7
51
39
2,3
  1Починаючи зі звіту за 2015 рік за формою №1-інновація (один раз на два роки) “Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства” звітують підприємства–юридичні особи, які здійснюють діяльність за видами економічної діяльності промисловості.
   
   
Кількість працівників1, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу
   
(осіб)
Рік
Кількість працівників - усього
У тому числі
з них мають науковий ступінь
дослідники
техніки
допоміжний персонал
доктора наук
доктора філософії/ кандидата наук
2010
505
2
24
318
91
96
2011
449
3
25
291
86
72
2012
474
3
25
309
94
71
2013
435
3
28
294
71
70
2014
433
3
31
296
74
63
2015
414
1
23
287
60
67
20162
480
10
48
348
48
84
  1 Постійні та тимчасові працівники, сумісники та особи, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників.
2 Без урахування науково-педагогічних працівників.
   
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок власними силами організацій за видами робіт
   
(тис.грн)
Рік
Обсяг витрат - усього
У тому числі на виконання
фундаментальних наукових досліджень
прикладних наукових досліджень
науково-технічних (експериментальних) розробок
2010
27880,5
877,0
3036,6
23966,9
2011
32409,6
644,3
3255,5
28509,8
2012
30181,8
904,4
3773,1
25504,3
2013
28829,5
932,1
3731,7
24165,7
2014
31902,9
1221,0
5928,5
24753,4
2015
54940,1
3044,6
5011,3
46884,2
2016
74614,5
1762,7
4826,8
68025,0
   
   

 

       
   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС