ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 10.05.2019 9:22
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–березні 2019 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
7939755,3
100,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
6017690,3
75,8
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
416398,9
5,2
    Переробна промисловість
С
5601291,4
70,6
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
2969279,5
37,4
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
30907,0
0,4
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
133905,8
1,7
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
124541,0
1,6
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
4983,2
0,1
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
265018,0
3,3
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
666968,2
8,4
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
1001716,0
12,6
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
1815739,7
22,9
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
106325,3
1,3
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області