ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 09.01.2019 9:23
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–листопаді 2018 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
26750073,8
100,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
21644985,7
80,9
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
1996411,8
7,4
    Переробна промисловість
С
19648573,9
73,5
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
9649358,4
36,1
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
122638,9
0,5
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
492557,0
1,8
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
470921,5
1,8
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
33480,0
0,1
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1066754,1
4,0
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
2946752,1
11,0
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
3234362,7
12,1
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
4747049,9
17,8
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
358038,2
1,3
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області