ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 05.09.2018 14:09
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–липні 2018 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
17215175,1
100,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
13654558,8
79,3
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
1141869,6
6,6
    Переробна промисловість
С
12512689,2
72,7
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
6329535,5
36,8
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
70909,6
0,4
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
321289,5
1,9
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
286667,6
1,7
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
23790,2
0,1
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
556834,1
3,2
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
1802403,5
10,5
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
2194648,0
12,7
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
3344218,5
19,4
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
216397,8
1,3
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області